Kazimierz trzeci Wielki.

Kazimierz trzeci Wielki żył w latach 1310-1370, byłem królem Polski od roku 1333, syn Władysława Łokietka, był zarazem ostatnim królem z dynastii Piastów. W roku 1335 a formalnie w 1339 roku zrzekł się księstw śląskich na rzecz Czech, oraz zrzekł się wszelkich praw do księstwa płockiego w zamian za rezygnację króla czeskiego zwanego Janem Luksemburskim z pretensji do korony polskiej.

 

W roku 1343 Kazimierz zawarł z Krzyżakami pokój w Kaliszu, poprzez to odzyskał Kujawy, oraz ziemię dobrzyńską, w latach 1340 do 1349 przyłączył do Polski Ruś Halicko-Włodzimierską, natomiast w roku 1355 poprzez układ w Budzie potwierdził sukcesję po sobie króla węgierskiego Ludwika Wielkiego. W całym okresie panowania Władysława nastąpił bardzo szybki rozwój gospodarczy, polityczny, oraz kulturowy kraju, zostały przeprowadzone liczne reformy skarbowe na przykład reorganizacja podatków, czy systemu celnego, liczne reformy sadowe, został popierany rozwój miast, liczne nowe lokacje, przywileje, rozbudował znacznie system obronny państwa, poprzez wzniesienie ponad 50 zamków warownych, otaczając 27 miast murami obronnymi, zreformował siły zbrojne.